Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

CEL : Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego do leczenia procesu chorobowego

KOMU PRZYSŁUGUJE ?

– dorośli z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
których przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotne
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA :
 
do 80% kosztów tego sprzętu
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :
 
ciągły , przez cały rok