Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup :

Data publikacji: 22.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2018

 

Numer ogłoszenia

10659

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26 października 2018 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507179142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup fabrycznie nowego serwera bazodanowego, w tym oprogramowanie serwerowe oparte o domenę – 1 komplet w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup zakup zakup fabrycznie nowego serwera bazodanowego, w tym oprogramowanie serwerowe oparte o domenę – 1 komplet w ramach projektu unijnego współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-04ED/18-001

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zakup fabrycznie nowego serwera bazodanowego, w tym oprogramowanie serwerowe oparte o domenę – 1 komplet
Specyfikacja:
Serwer nowy
Obudowa Serwerowa Tower
Serwer HPE ProLiant ML350 Gen9 lub odpowiednik funkcjonalny posiadający podobne lub lepsze parametry
Procesor Intel Xeon E5 v4 3 GHz lub odpowiednik funkcjonalny posiadający podobne lub lepsze parametry
Pamięć RAM 16 GB
Dyski:
2 x 4 TB SATA SERWEROWE 7200 obrotów SATA III (6 Gb/s)
2 x 480 GB SSD MTBF 2000000 SATA III (6 Gb/s)
Kontroler PERC H330 RAID 0,1,5,10
Złącza:
3 x USB 3.0
5 x USB 2.0
1 x PCI-e x16;
2 x PCI-e x8;
1 x PCI-e x1
2 x LAN 1 GB
Zasilacz
Licencja Microsoft Windows Server 2016 na 10 użytkowników i 5 urządzeń
Licencja Microsoft SQL Server Standard na 20 użytkowników
Oprogramowanie do tworzenia kopii danych i systemu
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV
48822000-6 Serwery komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny:
1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt2. Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + Z, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.6. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta, 21 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
 
Informacja dostępna na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10659#ocena

 

Data aktualizacji:  30.10.2018

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: PROTOKÓŁ SERWER PODPISANY

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10607

Data publikacji: 22.10.2018
 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2018

 

Numer ogłoszenia

10657

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26 października 2018 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup Zintegrowanego systemu ERP do kompleksowego zarządzania firmą wraz z jej rozproszonymi oddziałami – 1 zestaw, wdrożenie wraz ze szkoleniem do systemu ERP – 272 godziny oraz szkolenie z oprogramowania ERP dla zarządu oraz pracowników – 84 godziny w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup zakup Zintegrowanego systemu ERP do kompleksowego zarządzania firmą wraz z jej rozproszonymi oddziałami – 1 zestaw, wdrożenie wraz ze szkoleniem do systemu ERP – 272 godziny oraz szkolenie z oprogramowania ERP dla zarządu oraz pracowników – 84 godziny w ramach projektu unijnego współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-04ED/18-001

Przedmiot zamówienia

1 Zakup Zintegrowanego systemu ERP do kompleksowego zarządzania firmą wraz z jej rozproszonymi oddziałami – 1 zestaw
Specyfikacja:
System ułatwiający optymalizację wykorzystania zasobów i zachodzących procesów w organizacji poprzez współpracujące ze sobą następujące moduły:
1. Moduł Kadry i Płace – Zarządzanie zasobami ludzkimi skutecznie dzięki szybkiemu i intuicyjnemu dostępowi do pełnej informacji o pracownikach.
2. Moduł Księga handlowa wraz z księgą inwentarzową – Kompleksowa kontrola finansów firmy z księgowością prowadzoną w oparciu o plan kont.
3. Moduł Elektroniczne Wyciągi Bankowe – automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Moduł wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce
4. Moduł Handel – wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstw o różnych profilach. Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.
5. Moduł Wypożyczalnia – służy do ewidencjonowania wypożyczanego sprzętu medycznego, który ze względu na wysokie koszty zakupu może być wypożyczany dla pacjenta na dowolny okres. Moduł zapewnia pełną współpracę z modułami CRM i Serwis – dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów i na podstawie częstotliwości przeglądów można zaplanować przyszłe przeglądy i naprawy serwisowe dla każdego urządzenia
6. Moduł CRM dla Pacjentów – Moduł wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z pacjentami. Pozwala na budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z pacjentami – pełna historia leczenia w jednym miejscu oraz pozwala na odwzorowanie procesu rehabilitacji począwszy od pierwszej wizyty w gabinecie a skończywszy na zaopatrzeniu w sklepie medycznym czy też wypożyczeniu sprzętu medycznego.
7. Moduł Serwis – pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Dzięki powiadomieniom e-mail lub SMS moduł pozwala na automatyzację procesu informowania firmy o konieczności serwisu sprzętu medycznego czy też potrzebie kontroli wyposażenia firmy zarówno floty samochodowej jak również
pozostałych środków trwałych wymagających przeglądu technicznego.
8. Moduł Harmonogram Zadań – Moduł ten cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane. Dzięki swoim funkcjonalnościom Harmonogram zadań zmniejsza pracochłonność obsługi ważnych czynności, liczbę błędów
użytkowników oraz przyspiesza przepływ dokumentów i procedur pomiędzy różnymi działami i pracownikami w organizacji.
9. Moduł E-mail – Moduł jest rozwiązaniem dla pracowników, którzy przesyłają dokumenty drogą elektroniczną. Umożliwia wysyłanie dokumentów w formacie .pdf przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów obsługi wiadomości elektronicznych. Każdy wysyłany dokument jest widoczny jako wiadomość e-mail z załącznikiem .pdf.
10. Moduł Integracja ze sklepem internetowym – Moduł zapewnia komunikację na linii system ERP – sklep internetowy w obszarze synchronizacji stanów magazynowych, towarów, zamówień czy płatności.
2. Wdrożenie wraz ze szkoleniem do systemu ERP
272 godziny prac wdrożeniowych zintegrowanego systemu ERP przez autoryzowanego partnera oprogramowania ERP
3. Szkolenie systemu ERP
84 godziny szkoleń z oprogramowania ERP dla zarządu oraz pracowników firmy przez autoryzowanego partnera oprogramowania ERP

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 48330000-0 Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji
CPV 7200000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia
CPV 79632000-3 Szkolenie pracowników
CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają doświadczenie we wdrażaniu systemu typu Enova lub równoważne – minimum 3 wdrożenia. Dołączą do oferty listy referencyjne.
2. Posiadają doświadczenie we wprowadzaniu udogodnień programowych dla firm rozliczających się z NFZ – minimum 1 realizacja. Dołączą do oferty list referencyjny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena – waga 80%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 80.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 80 pkt
2. Czas reakcji serwisowej – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 20 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 10 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + R, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.
4. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta, 21 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
 
Informacja dostępna na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności:

Data aktualizacji:  30.10.2018

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: PROTOKÓŁ ERP PODPISANY

Data publikacji: 19.12.2018
 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2018

Numer ogłoszenia

13658

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup Serwera dostępowego wraz z Centralnym systemem zarządzania zabezpieczeniami antywirusowymi – 1 szt w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Serwera dostępowego wraz z Centralnym system zarządzania zabezpieczeniami antywirusowymi – 1 sztuka w ramach projektu unijnego współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-04ED/18-001

Przedmiot zamówienia

Serwer dostępowy wraz z Centralnym system zarządzania zabezpieczeniami antywirusowymi – 1szt

Specyfikacja:

Serwer nowy
Obudowa Serwerowa Tower
Serwer HPE ProLiant ML350 Gen9 lub odpowiednik funkcjonalny posiadający podobne lub lepsze parametry
Procesor Intel Xeon E5 v4 3 GHz lub odpowiednik funkcjonalny posiadający podobne lub lepsze parametry
Pamięć RAM 16 GB
Dyski:
2 x 2 TB SATA SERWEROWE 7200 obrotów SATA III (6 Gb/s)
2 x 6 TB SATA SERWEROWE 7200 obrotów SATA III (6 Gb/s)
Kontroler PERC H330 RAID 0,1,5,10
Złącza:
3 x USB 3.0
5 x USB 2.0
1 x PCI-e x16;
2 x PCI-e x8;
1 x PCI-e x1
2 x LAN 1 GB
2 x SFP+ 10G
Zasilacz
Licencja Microsoft Windows 10 PRO z zdalnymi pulpitami,
zarządzanymi przez domenę dla conajmniej 30 użytkowników.
Centralny system antywirusowy zarządzający conajmniej 30 stacjami roboczymi.
System do monitorowania conajmniej 30 stacji roboczych oraz sieci z
automatyczną sygnalizacja niepożądanych działań.
Oprogramowanie do tworzenia kopii danych i systemu.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 48820000-2
Nazwa kodu CPV – Serwery

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt2.Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.4. Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + N, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.
4. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 1 dzień roboczy liczony od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

(48) 507 179 142

NIP

6423209905

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13658#

 
Data aktualizacji:  31.12.2018

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: PROTOKÓŁ SERWER 2

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13658

Data publikacji: 01.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2019

 

Numer ogłoszenia

16535

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup skanerów dostępowych w wersji dupleks – 7 sztuk w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup skanerów dostępowych w wersji dupleks – 7 sztuk w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup skanerów dostępowych w wersji dupleks – 7 sztuk
Specyfikacja:
Czujnik obrazu CIS
Rozdzielczość skanowania do 600 dpi
USB 2.0
Pobór mocy < 2,5 W
Obszar pokrycia 216 x 813 mm
Szybkość skanowania 3 sekundy na stronę przy rozdzielczości 200 dpi (w czerni i bieli)
Grubość papieru 60–120 g/m2
Sterowniki skanera Twain, WIA
Metoda skanowania Dwustronnie
rozdzielczość skanowania (300/600 dpi)
Skanowanie obu stron w kolorze lub w czerni i bieli
Skanowanie między innymi rachunków, wizytówek, zdjęć, dokumentów w
formacie A4/letter
Automatyczne wykrywanie rozmiaru dokumentu i kadrowanie
Tworzenie wielostronicowego pliku PDF poprzez kolejne skanowanie wielu
pojedynczych arkuszy
Automatyczne wysyłanie mailem, przez SharePoint, One Drive, Evernote,
Dropbox, FTP i foldery archiwa.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 06 maja 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 %

2.Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.

4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 %

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + N, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.

4. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Inne źródła finansowania

1. Dotacja z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
2. Środki własne Spółki.
 

Data publikacji: 23.04.2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZIKOM Koch Zdzisław ul. Św. Józefa 5 44-200 Rybnik NIP: 6421830529

data wpłynięcia: 18.04.2019

Netto: 3 815 zł 
Brutto: 4 692,45 zł

Pełna lista podmiotów

ZIKOM Koch Zdzisław ul. Św. Józefa 5 44-200 Rybnik NIP: 6421830529

Zakład Informatyki Stanisław Adamczyk ul. Jarzębinowa 129, 44-240 Żory NIP: 6510001993

AK Komputery 44-240 Żory ul. Rybnicka 82 NIP: 6510002395

Załącznik nr 2: https://www.relax-med.pl/wp-content/uploads/2019/04/KMBT_211_190423121145.pdf

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2019

 

Numer ogłoszenia

1199317

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup urządzenia monitorowania stanu serwerowni – 1 zestaw w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia monitorowania stanu serwerowni – 1 zestaw w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia monitorowania stanu serwerowni – 1 zestaw
Specyfikacja:
Rejestracja obecności w serwerowni; Czujnik temperatury, zalania oraz dymu; System monitorowania z powiadamianiem
System czujników z powiadamianiem oparty o urządzenia Fergusson FS1WL, FS1HT, FS1SD, FS1MS, FS1SH lub równoważne
Kamera BCS-DMIP1401AM-III lub równoważne
Rejestracja obrazu oraz parametrów czujników lub równoważne
Mini-PC, linux z oprogramowaniem rejestrującym lub równoważne

Kod CPV

34971000-4

Nazwa kodu CPV

Urządzenia bezpośredniego monitorowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt

2. Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI: 
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.

4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20. 
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + Z, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.

6. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu. 
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.

b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Tytuł projektu

Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w postaci zintegrowanego systemu optymalizacji i automatyzacji oraz zwiększenia efektywności procesów biznesowych firmy z Rybnika.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04ED/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Spółki
 

Data aktualizacji:  14.08.2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: protokół urządzenie monitorowania serwerowni

Data publikacji: 14.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2019

 

Numer ogłoszenia

1201030

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup Rozproszonego systemu RCP, rejestracja czasu pracy– 1 komplet (w każdym
punkcie handlowym – 8 lokalizacji) w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kolektora danych – Rozproszonego systemu RCP, rejestracja czasu pracy– 1 komplet (w każdym punkcie handlowym – 8 lokalizacji) w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Rozproszonego systemu RCP, rejestracja czasu pracy– 1 komplet (w każdym punkcie handlowym – 8 lokalizacji)

Czytniki bezprzewodowe, Czytnik kontroler CONTROLSYS SCR-100 terminal RFID TCP/IP lub równoważne
port TCP/IP
Metody identyfikacji karta zbliżeniowa
Pojemność użytkowników 30 000
Pojemność logów 50 000
Komunikacja TCP/IP, RS232/485, Pendrive
Komunikaty wizualne TAK – dioda led (niebieska, zielona, czerwona)
Komunikaty audio TAK – dźwiękowe
Interfejs Wiegand
Antipassback
Alarm antysabotażowy
Podłączenie zamka
Wyjście alarmowe
MIFARE 13,56MHz, HID Prox
zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Zasilanie 12V DC 3A
Temperatura pracy 0°C~45°C
Wilgotność otoczenia 20%~80%
Certyfikaty CE, FCC, RoHS
System zarządzanie czasem pracy

Kod CPV

35125200-8

Nazwa kodu CPV

System kontroli czasu lub rejestrator czasu pracy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt

2. Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.

4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + Z, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.

6. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Tytuł projektu

Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w postaci zintegrowanego systemu optymalizacji i automatyzacji oraz zwiększenia efektywności procesów biznesowych firmy z Rybnika.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04ED/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Spółki.
 

 

Data aktualizacji:  23.08.2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: Protokół Podpisany Czas Pracy 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201030#

Data publikacji: 06.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2019

 

Numer ogłoszenia

1199360

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup Platformy sprzedażowej zautomatyzowanej i ściśle zintegrowanej z systemem ERP wraz z wdrożeniem – 1 zestaw w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Platformy sprzedażowej zautomatyzowanej i ściśle zintegrowanej z systemem ERPwraz z wdrożeniem – 1 zestaw w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Platformy sprzedażowej zautomatyzowanej i ściśle zintegrowanej z systemem ERPwraz z wdrożeniem – 1 zestaw
Specyfikacja:
Platforma umożliwiająca m.in.:
– Zarządzanie serwisem przez panel administarcyjny;
– Różne poziomy dostępu;
– Wiele typów produktu; Integracje z dostawcami;
-Elastyczny panek zamówień;
– Waluty i miedzynarodowe podatki;
– Wbudowane API
– komunikacja z systemem ERP;
– Analizy i raporty.
Wdrożenie obejmuje polonizację sklepu, ustawienia podatków VAT, konfiguracja e-maili transakcyjnych, standardowa konfiguracja wysyłki, podłączenie
jednego sposobu płatności on line, zatowarowanie testowe, szkolenie 4 h
Umożliwienie bezpośredniego kontaktu z doradcą ds. sprzedaży bez koniecznej bezpośredniej wizyty jak również możliwość ekspansji produkowanych produktów zarówno na
rynek krajowy jak i w dalszej mierze na rynek zagraniczny
Platforma sprzedażowa zautomatyzowana i ściśle zintegrowana z systemem ERP wraz z wdrożeniem indywidualnego szablonu graficznego zgodnego z najnowszymi standardami
HTML5 i PHP7 oraz dodatkowych modułów:
– wdrożenie zaawansowanych mechanizmów up-selling, cross-selling oraz innych optymalizujących proces sprzedażowy
– system generowania leadów sprzedażowych poprzez wdrożenie modułów newslettera oraz subskrypcji adresów e-mail
– wdrożenie zaawansowanej analityki poprzez narzędzia Google Tag Manager oraz Google Analytics
– wdrożenie czatu do rozmów z klientami w tak zwanym czasie „real time”
– integracja z systemami kurierskimi
– integracja z polskimi i zagranicznymi systemami płatności tj. payu, paypal
integracja z porównywarkami cenowymi tj ceneo, nokaut itp.
– integracja z serwisem opineo.pl
– integracja z portalami społecznościowymi
– wstawienie produktów sprzedażowych, dokonanie szczegółowych własnych opisów i własnych zdjęć graficznych produktów
– podpięcie kanałów social media
– stworzenie szaty graficznej, banerów wizerunkowych
– dostosowanie informacji NFZ dotyczących dofinansowań do konkretnych produktów.
– wykonanie artykułów związanych z tematyką produktową danej platformy sprzedażowej.
– wykonanie regulaminu sprzedaży, zwrotów, informacji o firmie.

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt

2. Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.

4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + Z, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.

6. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Tytuł projektu

Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w postaci zintegrowanego systemu optymalizacji i automatyzacji oraz zwiększenia efektywności procesów biznesowych firmy z Rybnika.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04ED/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Spółki.
 

Data aktualizacji:  14.08.2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: protokół Platforma sprzedażowa

 
 

Data publikacji: 06.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2019

 

Numer ogłoszenia

1199369

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup kolektora danych – Terminal działający poprzez WiFI wraz z bazą ładującą – 1 szt w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kolektora danych – Terminal działający poprzez WiFI wraz z bazą ładującą – 1 szt w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kolektora danych – Terminal działający poprzez WiFI wraz z bazą ładującą – 1 szt
Specyfikacja:
Terminal Zebra MC3300 Standard lub równoważne wraz z bazą ładującą –

BEZPRZEWODOWA SIEĆ LAN
Łączność bezprzewodowa
802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
Prędkość transmisji danych
2,4 GHz: 144 Mb/s
5 GHz: 867 Mb/s
Kanały robocze (w zależności od obowiązujących przepisów)
2,4 GHz: 1 do 13
5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104,
108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, (144), 149, 153, 157, 161, 165
Bezpieczeństwo i szyfrowanie
WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise
Certyfikaty
802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, funkcje głosowe klasy korporacyjnej, Wi-Fi Direct, WPS
Szybki roaming

PMKID/OKC/CCKM/802.11r
BEZPRZEWODOWA SIEĆ PAN
Bluetooth
V4.1, V2.1 + EDR z niskoenergetyczną łącznością Bluetooth (BLE)
Skanowanie
MC3300 – konfiguracja blokowa/z oknem skierowanym na wprost (kąt skanowania 0°):
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
MC3300 – konfiguracja wieżyczkowa/z obrotową głowicą skanującą:
SE965 1D laserowy
MC3300 – konfiguracja pistoletowa:
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
MC3300 (kąt skanowania 45°):
SE4750SR 2D
Aparat/kamera tylna
13 MP z lampą błyskową (wyłącznie modele Premium +)
(niedostępne w modelu MC3300
w konfiguracji pistoletowej)
Komunikacja NFC
Dostępna dla modeli Premium i Premium +
Panel dotykowy
Panel dotykowy ze szkła Corning® Gorilla® ze szczeliną powietrzną
Podświetlenie
Podświetlenie LED
Gniazdo rozszerzeń
Gniazdo microSD (na karty do 32 GB pamięci)
Połączenia sieciowe
USB 2.0 High Speed (host i klient), WLAN i Bluetooth
Powiadomienia
Boczne diody LED i sygnał dźwiękowy
Klawiatura
Numeryczna
Funkcje głosowe
Obsługa funkcji głosowych PTT (głośnik wewnętrzny)
Audio
Głośnik
Złącze audio (jack)
Wszystkie modele oprócz modelu pistoletowego:
zintegrowane 2,5 mm (wyłącznie modele Premium i Premium +, niedostępne w konfiguracji standardowej)
Przyciski
Dwa programowalne boczne przyciski skanowania
PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE
Procesor
Sześciordzeniowy, 64-bitowy procesor Qualcomm 8056 1,8 GHz z optymalizacją mocy
System operacyjny
Android 7.0 (Nougat) – AOSP;
GMS – wybrane konfiguracje

Kod CPV

30231100-8

Nazwa kodu CPV

Terminale komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt

2. Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.

4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + Z, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.

6. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Tytuł projektu

Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w postaci zintegrowanego systemu optymalizacji i automatyzacji oraz zwiększenia efektywności procesów biznesowych firmy z Rybnika.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04ED/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Spółki.
 

Data aktualizacji:  14.08.2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: protokół Terminal 

Data publikacji: 06.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2019

 

Numer ogłoszenia

1199332

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: RELAX-MED Sp. z o.o. ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: pawel@relax-med.pl
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Zostawa
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@relax-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zostawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(48) 507 179 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka RELAX-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup sprzętu komputerowego do obsługi wewnętrznej sieci światłowodowej – 1 komplet w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego do obsługi wewnętrznej sieci światłowodowej – 1 komplet w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego do obsługi wewnętrznej sieci światłowodowej – 1 komplet
Specyfikacja:
Urządzenia sieciowe z możliwością obsługi światłowodów np. klasy MIKROTIK lub równoważne wraz z montażem
W skład zestawu wchodzą:
MikroTik Cloud Router lub równoważne Switch 328-24P-4S+RM
MikroTik Cloud Router lub równoważne Switch 305-1G-4S+IN
Urządzenia serii MikroTik Cloud Router Switch z obsługą SFP+ lub równoważne
MikroTik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM lub równoważne
MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN lub równoważne
Urządzenia serii MikroTik Cloud Router Switch z obsługą SFP+ lub równoważne
Częstotliwość CPU 1200 MHz
Ilość rdzeni CPU 36
Pamięć RAM 4096 MB
Architektura TILE
Ilość Portów Ethernet 10/100/1000 12
Ilość portów SFP 4
Port szeregowy RS232
Ilość gniazd USB 1
Typ gniazda USB microUSB type AB
Zakres napięcia wejściowego 13 – 30 V
Gniazdo zasialjące typu Jack
Monitorowanie napięcia
Monitorowanie prądu Tak
Maksymalny pobór energii 69 W
Sprawdzone w temperaturze otoczenia -20 do +60 C
Monitorowanie temperatury CPU
Monitorowanie temperatury PCB
Nośnik danych NAND

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt

2. Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin – 0 pkt.

4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + Z, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.

6. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

RELAX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piasta 21

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

507179142

NIP

6423209905

Tytuł projektu

Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych w postaci zintegrowanego systemu optymalizacji i automatyzacji oraz zwiększenia efektywności procesów biznesowych firmy z Rybnika.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04ED/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Spółki
 

Data aktualizacji:  14.08.2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik: protokół sprzęt komputerowy do obsługi wewnętrznej sieci światłowodowej

Close Menu

Zostaw swój numer telefonu

Chętnie pomożemy i doradzimy. Zostaw nam swój numer telefonu – Oddzwonimy