Co to są środki pomocnicze?

Środki pomocnicze to pomoce dla osób niepełnosprawnych znacznie ułatwiające lub umożliwiające im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe czy cewniki.

Środki pomocnicze refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), natomiast jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i wymagana była dopłata, to możesz zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR-u) o dodatkowe dofinansowanie do środków pomocniczych.

Poniżej opisaliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące dodatkowego dofinansowania do zakupionych już środków pomocniczych.

Przykładowy wykaz środków pomocniczych

 1.  Protezy
 2.  Ortezy
 3.  Gorsety i kołnierze ortopedyczne
 4.  Obuwie ortopedyczne
 5.  Kule i laski inwalidzkie
 6.  Balkoniki i podpórki do chodzenia
 7.  Wózki inwalidzkie
 8.  Aparaty słuchowe
 9.  Soczewki okularowe
 10.  Cewniki
 11.  Worki do zbiórki moczu
 12.  Pieluchomajtki
 13.  Rurka tracheostomijna
 14.  Krtań elektroniczna
 15.  Peruki
 16.  Pas przepuklinowy
 17.  Pas brzuszny
 18.  Poduszka przeciwodleżynowa
 19.  Materac przeciwodleżynowy

Warunki uzyskania dofinansowania na środki pomocnicze

 1.  Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 2.  Kryteria dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, nie przekracza kwoty:
  – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (obowiązujące od grudnia 2023 do lutego 2024 roku 3 597,48 zł)
  – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (obowiązujące od grudnia 2023 do lutego 2024 roku 4 676,72 zł)

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub osoba ta była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Czy świadczenie wychowawcze (800+) powinno być wliczane do dochodu?

Świadczenie wychowawcze, będące świadczeniem nieopodatkowanym, nie zawiera się w ww. ustawowej definicji dochodu, w związku z tym nie jest dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia rodzinne, które wliczają się do dochodu to m.in:

 • Zasiłki chorobowe
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Alimenty
 • Dochody uzyskiwane w kraju i za granicą

Dokumenty wymagane do otrzymania zwrotu kosztów z PCPR

 1.  Wniosek o dofinansowanie: wniosek znajdziesz na stronie internetowej PCPR lub w miejscu swojego zamieszkania
 2.  Dokument potwierdzający niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 3.  Faktura potwierdzająca zakup, z rozbiciem na kwoty, jakie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (refundacja) oraz kwotę, jaką zapłacił (dopłacił) świadczeniobiorca (osoba, dla której został zakupiony sprzęt)
 4.  Kopię zlecenia wraz z określeniem ceny nabycia ( wyodrębnione muszą być kwoty pokryte w ramach refundacji oraz udział własny osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż określony limit finansowania w ramach NFZ) potwierdzoną za zgodnością przez świadczeniodawcę (realizatora) realizującego zlecenie (np. sklep medyczny) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

Maksymalne dofinansowanie z PFRON

 • Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ
 • Do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.