Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Безкоштовна медична допомога громадянам України

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy - zasady udzielania i rozliczania świadczeń (Медична допомога громадянам України - правила надання та врегулювання пільг)

– W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie obywatele tego kraju przybyli do Polski m.in. w celu poszukiwania, schronienia i pomocy (Внаслідок збройного конфлікту в Україні до Польщі, зокрема, прибули громадяни цієї країни щоб шукати, ховати і допомагати)

– Obejmuje to osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej (Це включає людей, які потребують або потребують медичної допомоги)

– Obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski w wyniku militarnej agresji Rosji na Ukrainę i zgłaszają problemy zdrowotne swojemu lekarzowi rodzinnemu, poradni specjalistycznej lub szpitalowi, powinni otrzymać odpowiednią pomoc medyczną (Громадяни України, які прибули до Польщі внаслідок російської військової агресії проти України та повідомляють про проблеми зі здоров’ям свого лікаря, спеціалізованої клініки чи лікарні, мають отримати відповідну медичну допомогу)

– Usługi świadczone obywatelom Ukrainy będą pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (Послуги, надані громадянам України, покриватимуться Національним фондом охорони здоров’я)

Ważne! Dotyczy to obywateli Ukrainy posiadających zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Важливо! Це стосується громадян України, які мають посвідчення, видане Прикордонною охороною Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща у проїзному документі, що підтверджує їх законне перебування на території Республіки Польща. Польща після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України).

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku (Положення стосуватимуться медичних закладів, які уклали договори з Національним фондом охорони здоров’я. Зміни до закону почнуть діяти заднім числом з 24 лютого 2022 року).

Udzielenie i rozliczenie świadczeń, jak dla polskich pacjentów (Надання та оплата послуг, як для польських пацієнтів)

Zasady świadczenia usług medycznych i ich umiejscowienia dla obywateli Ukrainy będą takie same jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą mieli dodatkowe prawa do korzystania z usług medycznych w Polsce (Правила надання медичних послуг та їх розташування для громадян України будуть такими ж, як і для польських пацієнтів. Громадяни України отримають додаткові права на користування медичними послугами в Польщі).

Świadczenia będą wypłacane z budżetu państwa przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do rozliczenia będą stawki określone w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia (Допомогу виплачуватиме Національний фонд охорони здоров’я з державного бюджету. Основою для розрахунку будуть тарифи, зазначені в договорі з Нацфондом здоров’я).

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny działać placówki medyczne? (Пацієнт з України. Як повинні працювати медичні заклади?)

Przygotowywane są specjalne rozwiązania prawne, ale świadczeniodawcy, gdy przyjeżdżają do nich pacjenci z Ukrainy, to teraz (Готуються спеціальні законодавчі рішення, але постачальники послуг, коли до них приїжджають пацієнти з України, зараз):

– Nie powinni odmawiać mu pomocy (Вони не повинні відмовляти йому в допомозі)

– Nie powinni odsyłać pacjentów do innych świadczeniodawców (Вони не повинні направляти пацієнтів до інших медичних працівників)

– Nie powinni prosić go o zapłatę za świadczone usługi ani wystawiać na nie faktur (Вони не повинні вимагати від нього оплати послуг або виставляти за них рахунки)

– Oddzielnie ewidencjonują każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie danych z paszportów i/lub innych dokumentów podróży lub zaświadczeń Straży Granicznej RP (Вони окремо фіксують кожен випадок надання допомоги громадянам України на підставі даних паспортів та/або інших проїзних документів чи довідок Польської прикордонної служби)

Ważne! Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych (Важливо! Звітність та розрахунки за медичні послуги, які надаються громадянам України за договорами з НФЗ з ПЗФ, стане можливим одразу після прийняття спеціального акту та визначення детальних розрахункових рішень).

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.