Orzeczenie o niepełnosprawności: czym jest i kiedy można je uzyskać?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o wydanie dokumentu potwierdzającego ich stan – jest to orzeczenie o niepełnosprawności. Kiedy i jak można zyskać takie orzeczenie?

Orzeczenie o niepełnosprawności – co to jest?

Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument wydawany przez organ, który potwierdza, że osoba posiada niepełnosprawność. Orzeczenie takie określa też stopień niepełnosprawności oraz wskazuje, jakie ograniczenia wynikają z tej niepełnosprawności.

Wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności:

 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny

Można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dorosłego oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydawane w przypadku osób do 16 roku życia.

W Polsce orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na bazie przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest ważne przez określony czas i może być przedłużane lub zmieniane na podstawie aktualnego stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej.

Jakie zastosowanie ma orzeczenie o niepełnosprawności?

Dokument ten stanowi formalne potwierdzenie, że dana osoba ma określony stopień niepełnosprawności. Uzyskanie takiego dokumentu pozwala na otrzymanie różnych świadczeń, dofinansowań do sprzętu medycznego, ulg oraz uprawnień dodatkowych.

Za pomocą orzeczenia o niepełnosprawności można między innymi:

 • Otrzymać zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej lub aktywności zawodowej,
 • Uzyskać dodatkowe przywileje pracownicze, w tym dłuższy urlop wypoczynkowy, skrócony czas pracy, dłuższe przerwy w trakcie pracy,
 • Dostać świadczenie opiekuńcze,
 • Otrzymać kartę parkingową,
 • Uzyskać różne rodzaje dofinansowań, na przykład na zakup sprzętu do rehabilitacji, wyrobów ortopedycznych, środków pomocniczych, turnus rehabilitacyjny, przeprowadzenie prac dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych, barier w komunikacji,
 • Korzystać z usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalnych, opiekuńczych i innych,
 • Otrzymać ulgi podatkowe, na przejazdy, w różnych placówkach.

Na jakie choroby można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności możliwe jest w przypadku określonych niepełnosprawności fizycznych i psychicznych. Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

Wśród dolegliwości, na które można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, znajdują się:

 • niepełnosprawność ruchowa, w tym wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu
 • choroby narządów ruchu, np. choroba zwyrodnieniowa stawów, choroba Parkinsona
 • choroby narządów zmysłów, np. niedosłuch, głuchota, głuchoniemota, ograniczenie pola widzenia, ślepota
 • choroby układu krążenia, np. miażdżyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie z powikłaniami
 • choroby układu oddechowego, np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowotwór płuc
 • choroby układu pokarmowego, np. choroby trzustki, wątroby, choroba Leśniowskiego-Crohna
 • choroby układu moczowo-płciowego, np. choroby nerek, zwyrodnienie nerek, nowotwory złośliwe
 • choroby neurologiczne, np. padaczka, stwardnienie rozsiane, stany po udarze, choroby rdzenia kręgowego
 • upośledzenie umysłowe – od stopnia umiarkowanego
 • choroby psychiczne, np. schizofrenia, choroba dwubiegunowa

Każdy przypadek jest indywidualny i orzeczenie może też zostać wydane z powodu innego rodzaju choroby lub niepełnosprawności.

Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności – krok po kroku

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności osoby dorosłej albo dziecka, konieczne jest przejście przewidzianej przepisami prawa procedury.

 1. Przygotowanie dokumentów – wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentacji medycznej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i innej dokumentacji, która może mieć wpływ na otrzymanie świadczenia.
 2. Złożenie dokumentów w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 3. Udanie się na posiedzenie składu orzekającego o niepełnosprawności w wyznaczonym terminie – skład wykonuje badania i ustala stopień niepełnosprawności.
 4. Uzyskanie decyzji o wydaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
 5. Jeśli decyzja jest pozytywna, można ubiegać się o legitymację osoby niepełnosprawnej.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.